Privacy statement

Teneinde de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Hoefs Accountants & Adviseurs in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Hoefs Accountants & Adviseurs voor welke doeleinden gebruikt en wat Hoefs Accountants & Adviseurs doet om uw privacy te beschermen. Hoefs Accountants & Adviseurs adviseert u voor het gebruik van de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite hiervan kennis te nemen.

Daarnaast is op de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite de volgende disclaimer van toepassing. Hoefs Accountants & Adviseurs adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens
Hoefs Accountants & Adviseurs is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite .

Indien Hoefs Accountants & Adviseurs gebruik maakt van de diensten van andere Hoefs Accountants & Adviseurs lidfirma’s of hulppersonen, zal Hoefs Accountants & Adviseurs – indien noodzakelijk – uw persoonsgegevens eveneens aan deze Hoefs Accountants & Adviseurs lid firma’s of hulppersonen verstrekken. De aard van internet in het algemeen en de infrastructuur van de Hoefs Accountants & Adviseurs-organisatie en de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de HoefsAccountants & Adviseurs internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere Hoefs Accountants & Adviseurs lidfirma’s of door Hoefs Accountants & Adviseurs ingeschakelde hulppersonen.

Hoefs Accountants & Adviseurs zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt
Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Hoefs Accountants & Adviseurs verwerkt deze gegevens teneinde:

•  de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;

•  de diensten die via de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;

•  de dienstverlening van Hoefs Accountants & Adviseurs, al dan niet via de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Hoefs Accountants & Adviseurs uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Hoefs Accountants & Adviseurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden
Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite bent. Hoefs Accountants & Adviseurs gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Tevens maakt Hoefs Accountants & Adviseurs gebruik van de diensten van Nedstat voor het vastleggen van meetgegevens over het bezoek aan haar website , waarbij Nedstat eveneens gebruik maakt van cookies voor het vastleggen van meetgegevens voor eigen interne onderzoeks- en promotie doeleinden. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Hoefs Accountants & Adviseurs kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite.

De Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite. Hoefs Accountants & Adviseurs houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s . Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite.

Beveiliging
Hoefs Accountants & Adviseurs heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Hoefs Accountants & Adviseurs toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden
Hoefs Accountants & Adviseurs kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Hoefs Accountants & Adviseurs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. HoefsAccountants & Adviseurs raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Hoefs Accountants & Adviseurs Internetsite , kunt u contact opnemen via info@acchoefs.nl