Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Hoefs Accountants & Adviseurs is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Hoefs Accountants & Adviseurs of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoefs Accountants & Adviseurs.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunt u richten aan:

Hoefs Accountants & Adviseurs
Afdeling Communicatie
Constructieweg 96D
3641 SP Mijdrecht

E-mail: info@acchoefs.nl

Bepaalde verwijzingen op deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Hoefs Accountants & Adviseurs geen controle heeft. Hoefs Accountants & Adviseurs draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Daarnaast is op de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite  de volgende privacy statement van toepassing. Hoefs Accountants &  Adviseurs adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Hoefs Accountants & Adviseurs internetsite  kennis te nemen.